Széchenyi 2020 pályázatot nyert cégek közbeszerzési támogatása

A 2015. november 1-től hatályba lépett 2015. évi CXLIII. évi közbeszerzési törvény (Kbt.) a támogatásból megvalósuló beszerzésekre vonatkozóan részben új szabályozást tartalmaz. Figyelem! A releváns értékhatárok 2018. november 29-től jelentősen módosultak!

Mikor kell a Kbt. alapján a nyertes pályázatból megvalósuló szerződéseket közbeszerzési eljárás lefolytatásával megkötni?

1. A támogatásból megvalósuló Kbt. 1. melléklete szerinti mélyépítések, középületek kivitelezése és kapcsolódó szolgáltatás megrendelések

A Kbt. a korábban hatályos szabályozást - ami az uniós és/vagy hazai támogatotást elnyert  szervezetek, cégek vonatkozásában a közbeszerzési kötelezettséget a támogatás %-os mértékéhez és a beszerzés értékéhez kötötte - csupán a Kbt. 1. melléklete szerinti mélyépítési tevékenységet magában foglaló építési beruházások és a középületek kivitelezésére irányuló építési beruházások, továbbá az ezekhez kapcsolódó szolgáltatás megrendelések esetén (pl. kapcsolódó tervezési munka) tartja fenn (Kbt. 5. § (2) bekezdés).

E szerint a támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az az egyébként nem közbeszerzés köteles szervezet szervezet vagy személy, amelynek uniós közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzését többségi részben, uniós értékhatárokat el nem érő, de a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzését 75%-ot meghaladó mértékben a Kbt. 5. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő szervezet vagy személy közvetlenül támogatja, feltéve, hogy a beszerzés tárgya

a) olyan építési beruházás, amely az 1. melléklet szerinti mélyépítési tevékenységet foglal magában,

b) olyan építési beruházás, amely kórház, sportlétesítmény, szabadidős és szórakoztató létesítmény, iskola, felsőoktatási épület vagy közigazgatási rendeltetésű épület építési munkáit foglalja magában, vagy

c) olyan szolgáltatás megrendelése, amely az a) vagy a b) pont szerinti építési beruházáshoz kapcsolódik.

2. Egyéb támogatásból megvalósuló beszerzések közbeszerzési kötelezettsége

A Kbt. 5. § (3) bekezdése - az 5. § (2) bekezdésén kívüli - építési beruházások és szolgáltatás megrendelések, valamint valamennyi árubeszerzés vonatkozásában csupán a támogatás összegéhez köti a közbeszerzési kötelezettséget, a támogatás %-os mértéke nem jelenik meg feltételként.

A Kbt. 2018. november 29-től hatályos 5. § (3) bekezdése szerint: a támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában - ide nem értve a pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatásokat - közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az az egyébként nem ajánlatkérőnek minősülő szervezet vagy személy - az egyházi jogi személyek kivételével -, amelynek beszerzését szolgáltatás megrendelés vagy árubeszerzés esetén legalább az adott beszerzésre irányadó uniós közbeszerzési értékhatárt elérő összegben, építési beruházás esetén legalább háromszázmillió forint összegben egy Kbt. 5. § (1) bekezdés szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezet (ilyen pl. az állam is) közvetlenül támogatja.

2018. november 29-től tehát a közbeszerzési kötelezettséget jelentő támogatási összeghatár 40 millió Ft-ról szolgáltatás megrendelés vagy árubeszerzés esetén az adott beszerzésre irányadó uniós közbeszerzési értékhatárra (68.655.860 Ft), építési beruházás esetén 300 millió forintra emelkedik.

Például, ha a támogatott cég egy 50%-os mértékű támogatást kap egy nettó 140 milliós gépbeszerzésre, akkor a támogatás összege a 68.655.860 Ft-ot eléri, így a beszerzés közbeszerzés köteles.

Ugyanígy közbeszerzés köteles az a nettó 160 millió Ft értékű támogatásból megvalósuló eszközbeszerzés, amely esetén a támogatás mértéke 45%-os, mivel ez esetben a támogatás összege 72 millió Ft.

Nem közbeszerzés köteles viszont például az a nettó 120 millió Ft értékű támogatásból megvalósuló eszközbeszerzés, amely esetén a támogatás mértéke 50%-os, hiszen a támogatás összege ebben az esetben 60 millió Ft.

Építési berházások esetén a közbeszerzési kötelezettség értékhatára jelentősen megemelkedett: egy 50%-os támogatási mértékű projektben megvalósuló  építési beruházás akkor közbeszerzés köteles, ha az építési beruházás becsült értéke a a nettó 600 millió Ft-ot eléri.

Továbbra is fennáll, hogy a támogatásból megvalósuló beszerzéseik során nem csupán a szervezetek, hanem a személyek (így pl. az egyéni vállalkozók és az őstermelők) is közbeszerzés kötelesek, ha a beszerzésre eső támogatás összege eléri a fenti értékhatárokat.

2018. november 29-től az egyházi jogi személyek támogatásból megvalósuló beszerzései nem közbeszerzés kötelesek (nem tartoznak azonban a mentes körbe a Kbt. 5. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó beszerzéseik).

A Kbt. 5. § (3) bekezdése szerinti közbeszerzési kötelezettség alól kivételt képez, ha a beszerzés

a) egyedi kormánydöntésben megállapított beruházási támogatásból,

b) egyedi munkahely-teremtési támogatásból,

c) képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatásból,

d) kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból,

e) vállalkozások újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak támogatásából, vagy

f) bármely, 2015. november 1-jét megelőzően igényelt uniós, illetve hazai költségvetési forrásból származó támogatásból

valósul meg.

Megjegyzem, hogy a Közbeszerzési Hatóság nem kötelező erejű, egyedi kérdésre feltett állásfoglalása szerint a támogatás és a beszerzés célja tekintetében nem annak van jelentősége, hogy mely támogatási kategóriába tartozik a támogatott beszerzés, hanem a program tárgyát képező beszerzési tételek mindegyike esetén külön-külön kell vizsgálni, hogy a beszerzés a támogatás célja kutatás-fejlesztési és innováció célú-e.

2017. január 1-től további kivétel került a Kbt.-be, mely szerint:

A Kbt. 5. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni, ha a Kormány annak alkalmazása alól a közbeszerzésekért felelős miniszter előterjesztése alapján hozott egyedi határozatában felmentést adott. A felmentés akkor kérhető, ha

  • a támogatásból megvalósuló beszerzés sajátosságaira tekintettel a közbeszerzési eljárás alkalmazása nem szolgálná a közpénzek hatékony felhasználásának célját és
  • a támogatási összeg gazdaságilag legkedvezőbb módon történő felhasználását a Kbt. 5. § (3) bekezdés szerinti szervezet eljárása biztosítja. 

Az előző évben meghozott, felmentést tartalmazó egyedi határozatok szövegét a Kormány minden év március 31-ig, a Magyar Közlönyben egy tájékoztatóban egyszerre is közzéteszi.

További kérdés esetén e-mail és telefon útján állok rendelkezésére, további igény esetén megegyezés szerint vállalom a közbeszerzési eljárás szakszerű lebonyolítását.